Публічна оферта. Про надання добровільної благодійної пожертви

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://unity.sigma.software/ (далі – «Сайт»), (далі іменовані «Благодійник»), та є офіційною і публічною пропозицією Благодійного фонду “Сігма Софтвеа Юніті Фонд”, ідентифікаційний код 45055856, адреса реєстрації Україна, 61045, Харківська обл., місто Харків, вул. Яроша Отакара, будинок 18, в особі Голови правління Ванькевича Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту, (далі іменується «Фонд»), укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – «Договір»), предмет та істотні умови якого вказані нижче.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням https://unity.sigma.software/. Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Акцепт – повне й безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів на рахунки Фонду. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду. Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору та мету збору пожертви.
2.2. Добровільна благодійна пожертва – здійснення Благодійником грошового переказу для Досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.
3.2. Благодійник самостійно визначає розмір Добровільної благодійної пожертви та цільове призначення такої благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Фондом. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахування пожертвування, несе Благодійник.
3.3. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
3.4. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
3.5. Договір укладається шляхом безумовно та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.
3.6. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, ст. 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації», погоджують, що Договір вважається укладеним у письмовій формі, без необхідності підписання письмового примірника Сторонами, з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору.
3.7. Договір розміщено на сайті https://unity.sigma.software/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.
Благодійник НЕ може запропонувати свої умови Договору.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Фонд має право:
– отримувати Добровільну благодійну пожертву і використовувати її для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».
4.2. Фонд зобов’язаний:
– використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності;
– за проханням Благодійника надавати звіт про отриману Добровільну благодійну пожертву та її використання.
4.3. Благодійник має право:
– перерахувати Добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;
– на отримання інформації про використання його Добровільної благодійної пожертви.
4.4. Благодійник зобов’язаний:
– детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати Добровільної благодійної пожертви, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРУ КОШТІВ
5.1. Збір Добровільної благодійної пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу.

6. ТЕРМІН ЗБОРУ КОШТІВ
6.1. Збір Добровільної благодійної пожертви триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначений Фондом.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ЗВІТІВ ФОНДУ
7.1. Фонд здійснюється розміщення звітів про використання Добровільної благодійної пожертви на Cайті у вигляді фото. Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні пожертви.
8.2. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – «персональні дані»), з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
9.2. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання Добровільної благодійної пожертви наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених чинним законодавством України.
9.3. Спори, що виникають між сторонами цього Договору, мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД
Благодійний фонду “Сігма Софтвеа Юніті Фонд”
ідентифікаційний код 45055856
адреса реєстрації Україна, 61045, Харківська обл., місто Харків,
вул. Яроша Отакара, будинок 18
Голова правління: Ванькевич Олег Володимирович

099-777-55-20
help@unity.sigma.software

Редакція Оферти від 22 квітня 2023 року
Опубліковано на Сайті 22 квітня 2023 року